Power cord plug-in board  (4049803640941)
 Power cord plug-in board  (4049803640941)
 Power cord plug-in board  (4049803640941)
 Power cord plug-in board  (4049803640941)
 Power cord plug-in board  (4049803640941)
(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ដាក់ព្រីភ្លើង-Power cord plug-in board (4049803640941)
  • SKU: 10061-
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ដាក់ព្រីភ្លើង-Power cord plug-in board

$8.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

gGqUif2gxdSGFuuy5MgX1D6sPE69A/UD1phj
Cable box _ 02.jpg
Wire box _03.jpg
Wire box _04.jpg
Wire Box s.05.jpg
Wire box _06.jpg
Wire box _07.jpg
Wire box _08.jpg
Wire Box s09.jpg
Wire Box s10.jpg
Wire box _11.jpg
Wire Box s12.jpg
Wire box _13.jpg
Wire box _14.jpg

Specifications

Pattern:Solid
Commodity characteristics:Covered
Color:WHITE BOX GREY COVER INDEPENDENT PACKAGING
Capacity: 2L
Number of boxes:25
Product listing time: 2017Summe
Price segment: 10-20Element
Texture of material:Plastic
Product category:Desktop storage box
specifications:28.8*13.6*14cm
Brand:ciber
Whether to import:Whether
Proportion of new plastic materials:100%New material
function:Finishing
Collect ing-up scene:study/On the table/bedroom/dining room/Living room/Kitchen/Bathroom/Locker room/Storage room
Style:Japanese

 

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP