(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student (4053088436333)
  • SKU: 10088--10M9
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ឈុតកម្រាលពូក-Blanket three-piece suite of student

$15.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined
undefined
undefined
undefined

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

undefined
undefined
undefined
undefined

undefined
undefined

undefined

undefined

Specifications

Fabric material:polyester fibre
Fabric count:40
Number: 4 For individual things piece
Fabric sub-components:Polyester fiber (polyester)
Material: Polyester fibre
Dimensions :1.0m /1.2m
Flower pattern:Happy time/Jane lattice/Let Love Come-Red/Let love come - gray/Art life/Love code/Simple triangle/Blue moon/travel/Good night/Afternoon affection/Elegant Knight/Navigator/Venus/Dream heart language/Dream Heart
Suitable bed Size:1.2m(4 feet) bed
Content of the main component of the fabric:90
Bedding style:Personality Fashion Series
Fabric Density:130X70
Weaving process :air injection
Main ingredients of fabric:Polyester fibers (polyester)
Pattern:Plant flowers
Bedding fabric:Polyester cotton
Printing and dyeing process:Reactive printing and dyeing
Subdivision of bedding:three-piece
Style craft:Hemming
Style:Bed sheet type
Style:Modern simplicity
Fabric sub-component content:90 

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP