ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
  • SKU: RRT-015
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II

$50.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II ប្រេនចិន🇨🇳 ស្តង់ដារចិន🇨🇳 មាន3ទំហំសំរាប់ជ្រើសរើស
👉 លេខ 3000 តំលៃ 50$
កំលាំងទាញ 6kg, Gear radio 5.1:1, បាដាង 10+1
👉 លេខ 4000 តំលៃ 52$
កំលាំងទាញ 8kg, Gear radio 5.1:1, បាដាង 10+1
👉 លេខ 5000 តំលៃ 54$
កំលាំងទាញ 10kg, Gear radio 4.3:1, បាដាង 10+1
រូតអេនរៀលផ្តល់ជូនបានទាំងតំលៃ និង គុណភាព 😘
🚎 ដឹកជញ្ជូនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ និង 25ខេត្តក្រុង (សេវាដឹកគិតតាមតំបន់)
🎣 លក់ដុំ និង រាយឧបករណ៏ស្ទូចត្រីគ្រប់ប្រភេទ💸
☎ 016 678 587 - 012 588 859
BACK TO TOP