មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
  • SKU: KK-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

មឹក

$15.00
+ HOW TO BUY
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ ADDITIONAL INFORMATION
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ CUSTOMER REVIEWS
+ DESCRIPTION
មឹកខ្មែរមិនមែនមឹកមកពីថៃក៏មិនមែនមកពីវៀតណាមដែរ មិនស្រស់ៗលើកពីទូករាល់ថ្ងៃ
015488313 099488313
🦑មឹកពងសុទ្ធមាន8kg 60000/kg
🦑មឹនបំពង់ 40000/kg
🦑មឹកម៉ែត 45000/kg
🦑មឹកហួយសាយ40000/kg
🦑មឹកបំពង់តូច25000/kg

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP