មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
  • Code SKU: KK-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock Pre-Order

មឹក

$15.00
+ How to Buy the Product
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information the click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click Complete the order
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
មឹកខ្មែរមិនមែនមឹកមកពីថៃក៏មិនមែនមកពីវៀតណាមដែរ មិនស្រស់ៗលើកពីទូករាល់ថ្ងៃ
015488313 099488313
🦑មឹកពងសុទ្ធមាន8kg 60000/kg
🦑មឹនបំពង់ 40000/kg
🦑មឹកម៉ែត 45000/kg
🦑មឹកហួយសាយ40000/kg
🦑មឹកបំពង់តូច25000/kg
BACK TO TOP