ផ្លែពុទ្រា
ផ្លែពុទ្រា
ផ្លែពុទ្រា
ផ្លែពុទ្រា
ផ្លែពុទ្រា
ផ្លែពុទ្រា
ផ្លែពុទ្រា
  • SKU: SKM-023
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ផ្លែពុទ្រា

$3.25
+ How to Buy the Product
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Reviews

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
+ Product Description
🧅🥬 ញាំស្និទ្ធមាត់! ឆ្ងាញ់ពិត!
🥕🧅🥬បន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិសុវត្ថិភាព 100% សម្រាប់សុខភាពគ្រួសារអ្នក។
🥕🧅🥬 មានលក់ដុំ និងរាយ!
☎️📞 017 780 687 / 016 720 036 / 070 705 050

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP