ឆ្នាំងស៊ុបអគ្គិសនី
ឆ្នាំងស៊ុបអគ្គិសនី
ឆ្នាំងស៊ុបអគ្គិសនី
  • SKU: HFC-007
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ឆ្នាំងស៊ុបអគ្គិសនី

$56.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
♨️ឆ្នាំងស៊ុបអគ្គិសនី ចំអិនស៊ុបបានគ្រប់មុខ គ្រប់ប្រភេទ មានច្រើនចំណុះសំរាប់លោកអ្នកដែលមានសមាជិកតិច រឺច្រើនអាចជ្រើសរើសបាន។
👉មានចំណុះ ៖ 2.5L, 3.5L និង 5L
🇸🇬ផលិតផលប្រទេសសិង្ហបុរីលក់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេស និងមានការធានាជូនរយះពេលពីរ៦ខែ ទៅ១ឆ្នាំ។ លេខទូរស័ព្ទ៖ 085 997 666
BACK TO TOP