(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(ក្នុងស្តុក)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(ក្នុងស្តុក)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(ក្នុងស្តុក)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(ក្នុងស្តុក)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit (4036006641773)
  • SKU: 10015-5
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ឈុតនាឡិកានារី-2019 Women's Watches with Swan Five-piece Suit

$24.99 $30.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description
Specifications
Brand Farina
Model ZY020
Waterproof performance Life waterproof
Movement type quartz Movement
Thickness 6.5mm
Dial diameter 32mm
Crown type Onion crown
Bottom type ordinary Mirror material
Mineral tempered glass mirror
Buckle style Butterfly double snap
Buckle material Rose gold Strap material alloy
Dial shape Round Case
Material: metal 
Item number ZY020 (five sets) 
Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP