ក្តាមថ្ម
ក្តាមថ្ម
ក្តាមថ្ម
  • SKU: CR-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ក្តាមថ្ម

$27.50
+HOW TO BUY
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ADDITIONAL INFORMATION
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+CUSTOMER REVIEWS
+DESCRIPTION
ក្តាមថ្ម🦀🦀🦀ពងណែនមានទៀតហើយ 110000/kg
ធានាពងណែនពងពេញដូចរូប% មិនដូចដូរយកលុយវិញបាន🦀🦀🦀មានតិចអត់មានច្រើនទេចង់ញុំកម្មងមុន1ថ្ងែ
ធ្វើបានច្រើនមុខ ឆាការី🦀ឆាមីសួរ🦀ចំហ៊ុយ🦀ឆាប្រៃផ្អែម🦀ឆាម្រេចខ្ចី🦀 ក្តាមថ្លៃសាច់ច្រើនពងណែនរស់ជាតិឆ្ងាញ់សន្លប់🦀🦀😋😋😋😋😋
015488313
099488313

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP