(កម្មង់មុន)- Oyster Sauce bottle Extruding nozzle  (4180189905005)
(កម្មង់មុន)- Oyster Sauce bottle Extruding nozzle  (4180189905005)
(កម្មង់មុន)- Oyster Sauce bottle Extruding nozzle  (4180189905005)
(កម្មង់មុន)- Oyster Sauce bottle Extruding nozzle  (4180189905005)
(កម្មង់មុន)- Oyster Sauce bottle Extruding nozzle  (4180189905005)
  • SKU: 10193-1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)- គម្រប់ចុចទឹកប្រេងខ្យង់-Oyster Sauce bottle Extruding nozzle (Oil bottle press)

$2.50
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
DescriptionSpecifications

Capacity:Oyster Oil Bottle Pressure Nozzle
Material quality :Acrylic
Product category:Oil pot
Brand:CUGF/Chef Princess
Item number:Press the mouth
Product quality grade:Qualified products

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP