(កម្មង់មុន)-ម៉ាស៊ីនសម្អាត-Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless (4183492755565)
Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless Vacuum Cleaner Robotic Vacuum Cleaner for Home Dust Cleaner (4183492755565)
Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless Vacuum Cleaner Robotic Vacuum Cleaner for Home Dust Cleaner (4183492755565)
Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless Vacuum Cleaner Robotic Vacuum Cleaner for Home Dust Cleaner (4183492755565)
Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless Vacuum Cleaner Robotic Vacuum Cleaner for Home Dust Cleaner (4183492755565)
Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless Vacuum Cleaner Robotic Vacuum Cleaner for Home Dust Cleaner (4183492755565)
Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless Vacuum Cleaner Robotic Vacuum Cleaner for Home Dust Cleaner (4183492755565)
(កម្មង់មុន)-ម៉ាស៊ីនសម្អាត-Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless (4183492755565)
(កម្មង់មុន)-ម៉ាស៊ីនសម្អាត-Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless (4183492755565)
  • SKU: 10208-Black
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ម៉ាស៊ីនសម្អាត-Sweeping Cleaning Robot USB Charging Smart Vacuum Robot Mop Cordless

$25.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
DescriptionSpecifications

Voltage (V): Other
Power (W): Other
Function: Mopping & Sweeping & Suction Type
Battery Life: 1 hour and 30 minutes
Installation: Robot
Certification: ce
Remote Control: No
Timing Reservation: No
LCD: No
Dust Box Capacity (L): <0.5 L
Model Number: OB8-SDJQR001
Dust Storage Type: Dust Box
Cord Length (m): Wireless
Cleaning Route: Random Type
Power mode: USB

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP