(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping  (4180013383789)
(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping  (4180013383789)
(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping  (4180013383789)
(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping  (4180013383789)
(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping  (4180013383789)
(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping (4180013383789)
(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping (4180013383789)
  • SKU: 10189-1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ប្រដាប់ជូតផ្ទះ-flat mop lengthening board household multi-functional portable scraping

$7.90
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

 Specifications

Mop type:Flat mop
Corrosion resistance:8.0-8.9Level
Load-bearing of mop rod:>10 kg
Color:Scandinavian green/Single piece of mop/Single mop
Telescopic length:120
Cloth material:superfine fibre
Product categories:Functional mop
Splint size:12*40
Packing weight:29
Proportion of new plastics materials:100%New material
Dehydration rate:80%-90%
Outer box specification:57*45*52cm
Mop rod material:Stainless steel
Dust pushing type:Glued button type

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP