(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket (4180180140141)
  • SKU: 10192-1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ចានចំហុយ-Stainless steel retractable folding steamer multi-functional fruit basket

$4.30
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
DescriptionSpecifications

Material quality :Stainless steel
Specifications: Small/Medium/Large

 

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP