(កម្មង់មុន)-ខ្មៅដៃគូសរោមភ្នែក-Eyeliner Pen (4180108443757)
(កម្មង់មុន)-ខ្មៅដៃគូសរោមភ្នែក-Eyeliner Pen (4180108443757)
(កម្មង់មុន)-ខ្មៅដៃគូសរោមភ្នែក-Eyeliner Pen (4180108443757)
(កម្មង់មុន)-ខ្មៅដៃគូសរោមភ្នែក-Eyeliner Pen (4180108443757)
(កម្មង់មុន)-ខ្មៅដៃគូសរោមភ្នែក-Eyeliner Pen (4180108443757)
  • SKU: 10190-1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ខ្មៅដៃគូសរោមភ្នែក-Eyeliner Pen, non staining, durable waterproof, anti sweat

$14.65
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
DescriptionSpecifications

Product Name: Jacino Delicate Glamour Black Pen Eyeliner
Brand: Jacino
Name: Exquisite black pen eyeline
Eyeliner Product Classification: liquid eye-line
Color classification: black (colour)
Suitable for skin quality: Any skin
Whether waterproof: Yes,
Efficacy: Modified eye waterproof, anti-halo, durable and easy to colour
Specification type: Normal specification

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP