(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable  (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable  (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable  (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable  (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable  (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable (4179993886829)
  • SKU: 10187-15
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ-cosmetic mirror PU leather desktop portable

$3.39
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

Specifications

Colour:Large black/Large white/Large red/Large pink/Medium black/Medium white/Medium red/Medium pink/Small black/Small white/Small red/Small Pink
Lens material:Silver mirror
Frame material:PU/PS/PVC
Gift giving:Makeup
Product categories:Folding mirror
Specifications:Large 25.5*18cm, Medium 21*15.2cm, Small 17*12.2cm
Brand:A little bit of spirit
Whether to import:no
Applicable to the object of gift-giving:Lovers, sweetheart, friends, classmates and friends
Suitable for gift-giving occasions:Employee benefits/Exhibition/Public relations planning/Business Gifts/Business gifts

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP