របៀបចុះឈ្មោះលក់លើ King Kong Shop 176

1-ចូលវែបសាយ kingkongshop176.com 2-ចុច Pages   3-ចុច Contact Us    4-ចុចSeller

     
B. ចុច Join Now
បំពេញពត៌មានក្នុងប្រអប់
  1. Seller name: ដាក់ឈ្មោះអ្នកលក់- ឧ. Sakura
  2. Email: អ៊ីម៉ែល-អាចដាក់អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ តែបើអ្នកអត់មានទេ អាចដាក់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នកបូកជាមួយ @gmail.com។ ឧ. 012444555@gmail.com
  3. Password:លេខសម្ងាត់-ដាក់លេខសង្ងាត់ដែលអ្នកចាំ ទុកបើកពេលក្រោយ។ ឧ. Sakura168#$
  4. Confirm Password: វាយលេខសង្ងាត់ខាងលើម្តងទៀត ឧ. Sakura168#$
  5. ចុច Create My Account

របៀបដាក់ Profile លើផេកអ្នកលក់

    ចុច Profile រួចចុច My Account

បំពេញពត៌មានក្នុងប្រអប់

 1. ដាក់អ៊ីម៉ែល បើអត់មានអាចដាក់លេខទូរសព្ទ +@gmail.com ឧ.012444555@gmail.com
 2. ឈ្មោះអ្នកលក់ ឧ. SAKURA STORE
 3. ឈ្មោះហាង ឧ. SAKURA STORE
 4. អាសយដ្ឋានហាង ឧ.#123, St.246, Beung Keng Kang, Chamkarmorn
 5. រូប Profile អ្នកលក់ គួរមានទំហំ 185x185px.
 6. ខេត្ត ឬក្រុង ឧ.Phnom Penh
 7. ជ្រើសរើសប្រទេស ឧ. Cambodia
 8. កូដតំបន់ សូមដាក់ 123
 9. លេខទូរសព្ទអ្នកលក់ ឧ. 066 771 176
 10. ពណ៌នាខ្លីៗពីហាង ឧ. គុណភាពជាចម្បង
 11. ឡូហ្គូហាង គួរមានទំហំ 165x165px
 12. រូប Banner ហាង គួរមានទំហំ 900x225px
 13. ចុច SAVE CHANGES

របៀបដាក់ផលិតផលលើហាង

  1. ចុច Products
  2. ចុច Product Listing
  3. បន្ទាប់មកចុច ADD PRODUCT

បំពេញពត៌មានក្នុងប្រអប់

 1. ដាក់ឈ្មោះផលិតផល ឧ. អាវកីឡានារី
 2. សូមជ្រើសរើសប្រភេទផលិតផល ឧ. Sportswear
 3. ជ្រើសរើសរូបភាព​(គួរមានទំហំ1024x1024px)ដាក់មួយរូបដំបូងសិន(ព្រោះuploadដាក់បាន ម្តង១ៗ) ចាំពេល SAVE ហើយ ចាំ ចុច ADD Image អាចដាក់បាន៩រូបទៀត(ព្រោះអាចuploadម្តងបាន៩រូប)។ សរុបរូបអាចដាក់បានត្រឹម១០រូប។

        4. សរសេរពណ៌នាអំពីផលិតផល ឧ.ប្រភេទក្រណាត់ សាច់ ពណ៌

 

      5. ដាក់ TAGs ដើម្បីងាយស្រួលរកម៉ាក់ យីហោ ... ឧ. NIKE

      6.ជ្រើសរើស Collection ឧ.Sports & Outdoors

      7. ដាក់ទំងន់ផលិតផល ឧ. 4kg

      8. ធីក Required Shipping

      9. តម្លៃផលិតផលលក់ ឧ.$20

     

     10. តម្លៃលក់មុនបញ្ចុះថ្លៃ ឧ.$25

     11. SKU-ដាក់លេខកូដទំនិញ ឧ. SAK-0001

     12. BARCODE: ដាក់ក៏បាន មិនដាក់ក៏បាន

     13. រើស Track This Product’s Inventory

 

    14. ដាក់ចំនួនផលិតផលមានក្នុងស្តុក

    15. ចុចធីក ប្រសិនបើចង់អោយអតិថិជននៅតែអាចទិញបានទោះទំនិញអត់មានក្នុងស្តុក              ក៏ដោយ

    16. ចុច Add Variant ប្រសិនបើទំនិញមាន Variant លើសពី១ ឧ.ពណ៌ ទំហំ ក្រណាត់

   

   17. រើសប្រភេទក្នុង Option Name ឧ. Color។ ក្នុង Option Value វាយពណ៌ចូល                    (ដោយប្រើ , និង ដកឃ្លា ដើម្បីដាក់ពណ៌ថ្មី

   18. ឧ. Black, White, Blue, Orange )

   19. ចុច Add another option ដើម្បីដាក់ Variant បន្ថែមទៀត ដោយប្រើ , និង ដកឃ្លាដូច           ខាងលើ

   20. ឧ. SIZE (S, M, L, XL, XXL)

   21.ចុច SAVE CHANGES ដើម្បីរក្សាទុក

   

    22. ចុចលើរូបរបស់ Variant និមួយៗរួចដាក់រូបដើម្បីដាក់រូបចំណាំរបស់ ពណ៌ និងទំហំ

    23. ចុច SAVE CHANGES ដើម្បីរក្សាទុក

របៀបចូលមើលផលិតផល

 1. ចុច Products
 2. ចុចកន្លែង Action មានគ្រាប់បី
 3. បើសិនបើចង់កែប្រែ ចុច Edit។ បើកុំបង្ហោះផលិតផល ចុច Disable។ បើចង់លុបចុច Delete។ ករណីនេះចុច View in Store ដើម្បីចូលមើលទំនិញលើវែបសាយ

 

 

 

 

BACK TO TOP