របៀបដាក់វែបសាលើ Home Screen ទូរសព្ទ

 

  1. ចូល ហ្វេសបុក រួចស្វែងរកពាក្យ King Kong Shop 176
  2. ចុច ផេក King Kong Shop 176

 

   3- ចុច Shop Now

   4- ចុច ចំណុច ...បី

   5- ចុច Open in Safari (បើប្រើ Iphone) បើប្រើ Android ចុច Open in Chrome

6- ចុចសញ្ញា ស៊ែរនៅផ្នែកខាងក្រោមបង្អស់ដូចក្នុងរូប

 7- ចុច Add to Home Screen

8- ចុច Add

BACK TO TOP