របៀបចុះឈ្មោះលើវែបសាយ King Kong Shop 176

រូបភាពវីដេអូ

 

  1. ចូលវែបសាយ kingkongshop176.com
  2. ចុច សញ្ញា -បី

   

3-ចុច ACCOUNT

 

4-ចុច Create Account

 

    5-ដាក់នាមត្រកូល ឧ.គឹម

    6- ដាក់ឈ្មោះ ឧ. លីហ្សា

   7- ដាក់អ៊ីម៉ែល បើអត់មានទេ ដាក់លេខទូរសព្ទ រួច@gmail.com

       ឧ. 012123456@gmail.com

   8- ដាក់លេខសម្ងាត់ ដើម្បីចំណំាបើកពេលក្រោយ ឧ.123456789

   9- ចុច Create

 

     10- ចុចធីក I am not a robot

     11- រួចចុច Submit

 

 

BACK TO TOP