ថ្មី Camfone Hero SX (Ram1G/Rom4G)
ថ្មី Camfone Hero SX (Ram1G/Rom4G)
ថ្មី Camfone Hero SX (Ram1G/Rom4G)
ថ្មី Camfone Hero SX (Ram1G/Rom4G)
ថ្មី Camfone Hero SX (Ram1G/Rom4G)
New
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Camfone Hero SX (Ram1G/Rom4G)

$29.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Specification:

-LCD 4.0 inch
-Internet 3G
-Ram 1G-Rom 4G
BACK TO TOP