ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ឈុតម៉ាស៊ីនកាត់ដែក

$249.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
ផលិតផលបច្ចេកវីទ្យាអាឡឺម៉ងនឹងជប៉ុនដែលមានស្តង់ដារEurope ទទួលស្គាល់ISO2008-មានកាធារ6ខែលើគ្រឿងបន្លាស់នឹងសេវាកម្ម1ឆ្នាំឈុតមេជាងដែកប្រេីកធំ1,6លី-5លីនឹងដុំស្ពាន់សុទ្ទនឹងធំមិនឆាប់ក្តៅនឹងប្រេីរាល់ថ្ងែ--ប្រ៉ូម៉ូតសិនបញ្ចុះសំរាប់ចុងឆ្នាំ2020
017476998/087476998/066599395
BACK TO TOP