ដុំភ្លេីង និងអំពូលឡាសែ
ដុំភ្លេីង និងអំពូលឡាសែ
ដុំភ្លេីង និងអំពូលឡាសែ
ដុំភ្លេីង និងអំពូលឡាសែ
ដុំភ្លេីង និងអំពូលឡាសែ
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ដុំភ្លេីង និងអំពូលឡាសែ

$15.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
ដុំភ្លេីង​ឡាសែ​នឹង​អំពូល​ឡាសែ​មានទាំង​12v នឹង​24v ត្រូវ​គ្រប់​សារីរថយន្ត​បាទ​
ធានាតម្លៃធូរជាងគេ
បញ្ជាក់​:​តម្លៃ​នេះ​មិនទាន់​បូក​សេវា​តម្លេីង​ទេបាទ
ពត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ខលមក​លេខ​ 010 949309
BACK TO TOP